خانه آموزش و پرورش يادگيري نوين، يادگيري موثر

يادگيري نوين، يادگيري موثر

6 ثانیه خوانده شده
0
0
1,992

يادگيري نوين، يادگيري موثر

آنچه مسلم است، روش هاي يادگیري قديم و سنتي نتوانسته مشكلات آموزش كشور ما را حل كند. گسترش وسيع فناوري هاي جديد به خصوص پيشرفت فناوري در بخش آموزش و پرورش و در فرآيند ياددهي و يادگيري باعث پيدايش نيازهاي جديد آموزش گرديده است. امروزه معلمان ما بايد بدانند در چه زماني و در چه شرايطي زندگي مي كنند و چه انتظارات و توقعاتي از مدرسه و دانشآموزان ما وجود دارد. ما به افرادي نياز داريم كه بتوانند درباره خود درست بينديشند و از عزت نفس و اعتماد به نفس بالايي برخوردار باشند واز ارتباطات سالم اجتماعي بهره مند شوند وخود را به معلومات و دانش روز مجهز كنند.با پيشرفت تكنولوژي و دانش جديد، ديگر جايي براي روش هاي سنتي يادگيري ما كه هدف آن جمعآوري محفوظات و دانش و تراكم اندوخته هاي ذهني مي باشد وجود ندارد و نبايد فراموش كنيم كه كيفيت را نمي توان فداي كميت كرد. در روش هاي سنتي قديم كه ا كثرا معلم محور بوده ، ظرف دانش دانشآموزان با دانش معلم پر مي شود و دانش آموزان در اين روش كمتر فرصت ابراز وجود و اظهار نظر پيدا مي كنند ودر واقع در آموزش و يادگيري منفعل بوده و نقشي ندارند. در صورتي كه در روش هاي جديد آموزشي (فعال، مشاركتي، مبتني بر حل مساله و…) نقش اساسي يادگيري و مسئوليت آن برعهده دانش آموزان بوده و در يادگيري، مشاركت فعال دارند. البته نبايد از نظر دور داشت كه كم انگيزگي دانشآموزان يكي از دستاوردهاي روش هاي سنتي يادگيري بوده چرا كه دانش آموزان خود را در يادگيري سهيم نمي دانند. احساس ارزشمندي و مشاركت در كلاس درس، انگيزه پيشرفت در يادگيري و آموزش مي شود. k378-5

روش هاي نوين يادگيري ، دانش را با زندگي واقعي دانشآموزان گره زده، حس كنجكاوي، اعتماد به نفس ، تفكر خلاق و تفكر نقاد پرورش مي يابد و به انتقادات درست وتفكر واگر ارزش داده مي شود و به دانش آموزان توانايي حل مساله و مشكل و طراحي را مي دهد، يادگيري در محيط واقعي صورت مي گيرد و معلم با روش فعاليت هاي مختلف ( آزمايش ، ساختن وسيله، مقاله نويسي ، تحقيق، گزارش نويسي، نمايش، انشاء، مطالعه در كتابخانه ، گردش علمي) دانش آموزان را در جريان يادگيري فعال مي كند و دانش آموزان به غير از كتاب هاي درسي به منابع ديگر ارجاع داده مي شوند. در اين نوع يادگيري به دانش آموزان در انتخاب تكليف آزادي عمل داده مي شود كه در نتيجه كلاسي پرجنب وجوش و فعال خواهيم داشت كه اين خود باعث پرورش خلاقيت و حس كنجكاوي در دانشآموزان خواهد شد. در شيوه هاي نوين يادگيري، يادگيري اثر بخش تر، طولاني تر، بهتر صورت مي گيرد و سطوح بالاي حيطه يادگيري نيز تقويت و رشد مي يابد. در اين نوع كلاس ها معلم فقط سخنران نيست بلكه به عنوان عضوي از كلاس ودر كنار دانشآموزان مي باشد. معلم خوب، معلمي نيست كه پاسخ تمام پرسش ها را در اختيار دانشآموزان خود قرار دهد بلكه معلمي است كه با ايجاد امنيت و آرامش ، بتواند حس كنجكاوي دانش آموزان را فعال كرده و خلاقيت و ابتكار را پرورش دهد و فرصت چشيدن طعم موفقيت در درس را به تمام دانش آموزان كلاس بدهد، در اين روش هدف، تحرك ذهن، كنجكاوي بيشتر و يادگيري عميق تر مي باشد. در روش هاي نوين يادگيري، هدف پرورش عزت نفس واعتقاد به توانمند بودن خود در دانشآموزان مي باشد و اينكه دانش آموزان ما ، آماده رقابت با پيشرفت علم و دانش تكنولوژي جديد دنيا باشند.

فهرست منابع و ماخذ:

1- حشمتي، عبدالرضا و همكاران (1384) راهكارهاي اساسي آزمون سازي انتشارات عابد، تهران

2- سيف علي اكبر(1382) اندازه گيري، سنجش وارزشيابي آموزشي ، انتشارات آگاه تهران

3- قورچيان نادر قلي و همكاران (1377) نظريه هاي يادگيري و نظريه فرا شناختي در فرايند ياددهي – يادگيري، انتشارات تربيت، تهران

4- كريمي عبدالعظيم(1381) تعليم وتربيت به كجا مي رود؟ انتشارات منادي تربيت، تهران

5- مصلحي راد، علي ، ديماه 1385، تكنولوژي آموزشي

6- راصد، سعيد ، اسفند 1385، آموزشي مستقيم يا يادگيري فعال، تكنولوژي آموزشي

7- شريفان ، احمد، آذرماه 1385،تكنولوژي آموزشي، سنجش كلاس درسي دقيقه به دقيقه روز به روز

منبع روزنامه آفتاب يزد، شماره 2377 به تاريخ 26/3/87

کانون  تفکر خلاق کرمانشاه  ( در شرف تاسیس ) http://fekrekhalagh.com

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
مطالب بیشتر از این نویسنده محمد خزائی
بارگذاری بیشتر در آموزش و پرورش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *